Paslaugų teikimo sąlygos

Šios bendrosios Jūratės B&B  namų paslaugų teikimo sąlygos (toliau sąlygos) nustato Jūratės B&B namai, esantys Tulpių 9, Karmėlava, Kauno rajonas, teikiamų paslaugų tvarką.

1. Jūratės B&B namų teikiamos paslaugos
Šios sąlygos "Jūratės B&B namų teikiamos paslaugos" reiškia B&B namų svečių apgyvendinimą bei maitinimą (pusryčius) ir kitas paslaugas, susijusias su turistų aptarnavimu.

2. Užsakymo pateikimo ir patvirtinimo tvarka
2.1 Užsakymai apgyvendinimui gali būti pateikti elektroniniu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai Jūratės B&B namuose .
2.2 Svečias, pateikdamas užsakymą raštu, turi nurodyti į Jūratės B&B namus atvykstančių svečių skaičių, jų vardus bei pavardes, pageidaujamo kambario ar nuomojamų patalpų kategoriją (rūšį), atvykimo bei išvykimo datas, apmokėjimo už  suteiktas paslaugas būdą.
2.3 Užsakymus apgyvendinimui Jūratės B&B namuose patvirtina elektroniniu paštu, faksu arba tiesiogiai vietoje.
2.4 Žodinis šalių susitarimas įgauna galią tik, kai jis patvirtinamas raštu.
2.5 Sutartis dėl Jūratės B&B namų  teikiamų paslaugų laikoma sudaryta, kai Jūratės B&B namai gavo jos teikiamų paslaugų užsakymą-rezervaciją ir ją patvirtino.
2.6 Jeigu su fiziniu ar juridiniu asmeniu Jūratės B&B namai yra sudariusi  "paslaugų teikimo sutartį", tai jos sudarymas anuliuoja visus ankstesnius šalių susitarimus dėl vilos teikiamų paslaugų sąlygų bei tvarkos ir įpareigoja šalis vykdyti sudarytą sutartį.

3. Kainos ir mokėjimai
3.1 Jūratės B&B namų teikiamų paslaugų kainos ir mokėjimo tvarka bei sąlygos numatomos individualiuose susitarimuose bei pasiūlymuose, "paslaugų teikimo sutartyje",  tinklalapyje www.gguesthouse.lt ir kitoje reklaminėje bei informacinėje medžiagoje.
3.2 Su Jūratės B&B namų už teikiamas paslaugas gali būti atsiskaitoma grynais pinigais ir išankstiniu apmokėjimu, banko pavedimu.
3.3 Jeigu nėra susitarta kitaip, už Jūratės B&B namų paslaugas atsiskaitoma grynais pinigais svečiui atvykus arba atsiskaitoma po to, kai Jūratės B&B namai suteikia paslaugas (tada atvykus imamas užstatas).
3.4 Atsiskaitymas vykdomas eurais.
3.5 Abipusei apgyvendinimo paslaugų rezervacijos garantijai užtikrinti yra mokamas avansas. Jūratės B&B namų mokamo avanso dydis bei avanso mokėjimo sąlygos ir tvarka numatomos individualiuose susitarimuose ir pasiūlymuose bei "paslaugų teikimo sutartyje". Jei nėra kitokio susitarimo, už apgyvendinimą virš 3 parų mokamas 30% visos mokėtinos sumos avansas, už apgyvendinimą iki 3 parų mokamas vienos paros visos sutartinės apgyvendinimo paslaugų kainos mokestis. Jei nėra kitokio susitarimo, avansą svečias sumoka per 14 dienų, skaičiuojant nuo užsakymo dienos. Esant laikotarpiui nuo užsakymo dienos iki atvykimo dienos trumpesniam nei 28 dienos, avansas mokamas tokia pat tvarka. Avansas mokamas grynais pinigais ar banko pavedimu į savininko Kęstučio Girčio atsiskaitomąją banko sąskaitą.
Duomenys, atsiskaitant bankiniu pavedimu:
Gavėjas: Kęstutis Girčys
Gavėjo sąskaita: LT577044060003002677
Bankas: AB SEB Vilniaus bankas
Darant įmoką, nurodyti mokėtojo (poilsiaujančiojo) vardą ir pavardę ir poilsiavimo laikotarpį.
3.6 Jei Jūratės B&B namų kambaryje gyvena daugiau svečių, nei nurodyta  rezervacijos patvirtinime, už kiekvieną papildomą svečią  mokamas papildomas šalių suderėtas mokestis.

4. Užsakymo atšaukimo tvarka
4.1 Jei  pranešama apie svečio apgyvendinimo paslaugų rezervacijos anuliavimą prieš 28 kalendorines dienas iki svečio atvykimo dienos,  mokamas 20 € užsakymo atšaukimo mokestis (be banko operacijos mokesčių grąžinant avansą ). Jei buvo sumokėtas avansas, jis grąžinamas susitartu būdu ( išskaičiuojant anuliavimo mokestį ir banko operacijos mokestį ). Atšaukus užsakymą vėliau kaip  prieš 28 dienas iki svečio atvykimo dienos arba jam neatvykus, imamas sąlygų 3.5 punkte minėto avanso dydžio anuliavimo mokestis.
4.2 Nesumokėjus avanso per 14 dienų, skaičiuojant nuo užsakymo dienos ir negavus jokio paaiškinimo dėl vėlavimo, svečių apgyvendinimo paslaugų teikimo  patvirtintas užsakymas anuliuojamas.
4.3 Išvykstant anksčiau laiko, negu buvo patvirtinta užsakyme,  kompensuojami atsiradę nuostoliai. Jūratės B&B namams mokama 50%-80% atšaukto laikotarpio mokėtinos pinigų sumos. Kompensacijos mokesčio dydis priklauso nuo sezono laiko, neišnaudoto apgyvendinimo laiko trukmės, išvykimo priežasčių.
4.4 Užsakymų atšaukimai vykdomi raštu.

5. Atvykimo ir išvykimo laikas
5.1 Apgyvendinimo para prasideda 14 val., baigiasi kitos dienos 12 val.
5.2 Atvykimo ir išvykimo dienos rezervuojant skaičiuojamos kaip viena diena.
5.3 Jūratės B&B namų svečiai išvykimo dieną iš kambarių (apartamentų) turi išsiregistruoti iki 12.00 val. Idividualiai susitarus, svečio daiktai gali būti saugojami  iki išvykimo.
5.4 Jei be susitarimo ir neperspėjęs svečias neišvyksta iš kambario (apartamento) iki 18.00 val., jis privalo sumokėti 50% vienos paros sutartinės apgyvendinimo paslaugų kainos; jei svečias iš kambario (apartamento) išvyksta po 18.00 val. 100% vienos paros sutartinės apgyvendinimo paslaugų kainos. Mokestis gali būti mažesnis, jei Jūratės B&B namai nepatyrė didesnių apgyvendinimo paslaugų nuostolių.
5.5 Jei su Jūratės B&B namais  yra sudarytas kitas individualus susitarimas, galioja tame susitarime aptarta svečių atvykimo ar išvykimo tvarka bei sąlygos.
5.6 Išvykdami svečiai palieka tvarkingas patalpas.


6. Kitos sąlygos
6.1 Jūratės B&B namai neatsako, jei daiktai buvo neišsaugoti dėl daiktų savininko, jį lydinčių ar pakviestų į Jūratės B&B namus asmenų kaltės, nenugalimos jėgos (force majeure) arba dėl paties daikto savybių.
6.2 Jūratės B&B namuose rastus (paliktus) svečių daiktus Jūratės B&B namai įsipareigoja saugoti 3 mėn. po svečio išvykimo. Rašytiniu svečio prašymu  saugomi svečiui priklausantys daiktai gali būti jam išsiųsti paštu ar kitaip perduoti, jei svečias sutinka apmokėti daikto siuntimo ar kitokio daikto pristatymo išlaidas.
6.3 Jūratės B&B namų svečiai privalo tinkamai naudotis esančiais daiktais bei įranga ir nedelsiant pranešti darbuotojui apie pastebėtus jų gedimus. Jūratės B&B namams padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl svečių kaltės,  svečiai privalo atlyginti.
6.4 Jūratės B&B namų patalpose nerūkoma. Rūkyti leidžiama atvirose terasose ir balkonuose. Laikantis priešgaisrinio saugumo, draudžiama naudotis žvakėmis ir kita atvira ugnimi miegamosiose patalpose.
6.5 Jūratės B&B namuose ir jos teritorijoje nuo 23.00 iki 6.00 val. svečias privalo netriukšmauti. Jei svečias trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems  gyventojams, jis atsako įstatymų nustatyta tvarka.
6.6 Jei svečiai atvyksta su vaikais - privalo patys rūpintis jų saugumu.
6.7 Naminiai gyvūnėliai yra nepriimami.
6.8 Svečiai norintys vykdyti papildomą veiklą Jūratės B&B namų teritorijoje t.y. šašlykinės kūrimas, fejerverkų leidimą į orą ir t.t., būtinai turi derinti su administracija ir gauti jų leidimą.
6.9 Jei kuri iš šalių negali įvykdyti sutarties sąlygų dėl nuo jų nepriklausančių aplinkybių (force majeure), nedelsdama apie tai praneša kitai šaliai, bei raštu nurodo priežastis. Tokiu atveju sutartį dėl vilos teikiamų paslaugų sudarę šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą.
6.10 Bet kokie ginčai, kilę tarp Jūratės B&B namų ir svečių turi būti sprendžiami derybų keliu. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka teisme pagal vilos buvimo vietą.

7. Teisėtumas
7.1 Bet kokia svetainėje pateikta informacija yra skirta tik informaciniams tikslams. Jūratės B&B namai negarantuoja dėl pateiktos informacijos visapusiškumo, taip pat neįsipareigoja ir pareiškia nesanti susaistyta kokių nors sutartinių ar įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl svetainėje pateiktos informacijos galimo klaidingumo, trūkumų ar neatitikimų. Jūratės B&B namu neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato LR galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai. Svetainės savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu reklamuoti, keisti ar ištrinti svetainėje esančią informaciją.
7.2 Jūratės B&B namų svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto svetaines. Jūratės B&B namai nėra atsakinga už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.
7.3 Rašydami šias Jūratės B&B namų paslaugų teikimo sąlygas, mes tik stengėmės pateikti atsakymus į svečių rūpimus klausimus, iš anksto išvengti nesusipratimų, teikiant apgyvendinimo paslaugas. Mums priimtiniausias atviras, tiesioginis bendravimas su svečiais.Specialus pasiūlymas

 

  

 Long-term car parking cost 2 EUR per day.